1. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 8000
2. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 6500
3. DNYANESH VISHNU KUTE - 4500
4. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 4500
5. CHETAN MADHUSUDHAN KOTHARI - 4000
6. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 3500
7. VARUN RAJAN PATEL - 3000
8. VANITA RAJENDRA KHILARI - 2750
9. SANDIP SURESHRAO LONKAR - 1500
10. RAJENDRA KHANDU KHILARI - 1375
11. SUNIL MADHUKAR DAHITULE - 1250
12. RAHUL KISAN BANKAR - 1250
13. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 1000
14. VISHAKHA DEEPAK LONKAR - 1000
15. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 1000
16. SHUBHAMKAR BARKURAM TAMBADE - 875
17. DILIP VISHWAS BHALERAO - 875