1. SHIVAJI G GOLE - 23750
2. DINESH MADANLAL CHOUDHARY - 20750
3. SUSHILA SAINATH SAWANT - 15250
4. SUNITA MILAN PAWAR - 13500
5. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 6750
6. PARUL DINESH DANAO - 5500
7. SARVESH KUMAR - 5250
8. PRIYANKA LAXMAN SANAS - 3000
9. VINOD MADHUKAR NARKHEDE - 2250
10. SACHIN KALIDAS KAMBLE - 1875
11. PALLAVI KALPESH SONJE - 1500
12. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 1500
13. RAJESHWARI DEVIDAS SUGANDHI - 1000
14. ARUNA KALIDAS KAMBLE - 875
15. RESHMA RAJENDRA SALUNKHE - 750
16. Sonali Rahul Koshti - 625