1. KISHOR MARUTI SHELAR - 10750
2. VINAY MORE - 7375
3. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 5875
4. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 3500
5. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 3500
6. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 3500
7. SHASHIKANT RAMBHAU LIPANE - 3000
8. RUPALI NILESH SHELAR - 2875
9. SANJAY UTTAM KAKADE - 2250
10. NILESH BABAN SHELAR - 2250
11. DNYANESH VISHNU KUTE - 2250
12. VISHNU MARUTI KUTE - 2250
13. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 1875
14. PRANIL KESHAV SAPALE - 1875
15. SATISH EKNATH GAVANDE - 1750
16. KHANDU MACCHINDRA SAID - 1750
17. PRAVIN BALKRISHNA BHOSALE - 1000