1. SUSHILA SAINATH SAWANT - 9000
2. SHIVAJI G GOLE - 8500
3. DINKAR MITHAILAL PAL - 3000
4. MANJU OZA - 3000
5. SARVESH KUMAR - 2250
6. SUNITA MILAN PAWAR - 2000
7. KABITA SAMANTARA - 1500
8. SANDIP NARAYAN DIGE - 875
9. SARVESH KUMAR - 750