1. NIRMALA S CHIWADSHETTI - 3750
2. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 2250
3. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 2250
4. PRIYANKA SUNIL HARER - 1250
5. KISHOR MARUTI SHELAR - 875
6. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 750
7. PRIYANKA NITIN BHALERAO - 625
8. TULSHIDAS BHAGWANT DHAMDHERE - 625
9. PRASHANT MARUTI MODAK - 625